Can Helios 500 Scan Healing Cap

Can Helios 500 Scan Healing Cap